Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8905 dnů

Dnes je sobota 27. únor
(14. únor církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 27. 2.:
Sobota Suchých dnů v postě Sv. Gabriela od Sedmibolestné Panny Marie, vyznavače
 • 22.1.2021:
  Na Hrádku v Třebíči zůstane alej, přibudou stromy, workout, květnaté a bylinné louky, broukoviště i veřejný gril
  Městský park Hrádek je oblíbeným výletním místem jak návštěvníků Třebíče, tak i vyhledávaným odpočinkovým místem Třebíčanů. Název parku je odvozen od zříceniny středověké bašty v jihovýchodní části Hrádku. Stav parku se už několik desítek let nezměnil, a to se odráží na stavu cest, veřejného osvětlení i mobiliáře, které jsou za hranicí své životnosti. Kůrovec a dlouhotrvající sucho zase zapříčinily úhyn a živoření mnoha stromů. V letošním roce začne rozsáhlá revitalizace parku, která bude prováděna v několika etapách. Jejím cílem je obnovení kvality a síly parku jako veřejného prostoru, plného zeleně.
  Konkrétně budou na Hrádku obnoveny a upraveny cesty, veřejné osvětlení, zeleň včetně sadových úprav, při kterých zde vznikne ovocný edukativní sad, trvalkové a bylinkové záhony, relaxační plochy i hřiště. Přibude zde také workoutové hřiště a budova s technickým zázemím pro pořadatele kulturních a sportovních akcí včetně veřejného grilu, nový mobiliář a další.

  Každý strom byl během uplynulých dvou let odborně zhodnocen dendrology a stav těch stovek stromů je zapsán v dokumentu, včetně doporučení buď záchrany, nebo vhodné náhrady tak, aby Hrádek nadále zůstal krásným lesoparkem, místem odpočinku.

  Rekonstrukce cest a veřejné osvětlení

  Stávající asfaltová silnice šířky šest metrů bude upravena na jednopruhovou, obousměrnou s výhybnami. Tato cesta se v parku zužuje na 3 a ½ metru a bude z kamenné dlažby. Příjezd alejí k bývalému DDM bude vybourán a zatravněn. Páteřní pěší cesta alejí s mlatovým povrchem bude prodloužena přes celou alej. Stávající vyježděná cesta, vedoucí přes centrální louku k rodinnému domu bude provedena z vegetační zatravňovací dlažby. Také na další cesty v parku budou použity přírodní materiály, cesta jižní strání z ulice Skalní k baště bude z kamenné dlažby, cesta kolem historické bašty k Masarykově vyhlídce bude s mlatovým povrchem, pojezdová, s obrubou z kamenné kostky. V trase od vstupu do parku z ulice Hrádek až k Masarykově vyhlídce bude nové veřejné osvětlení.

  Budova s technickým zázemím a mobiliář

  Jedná se od drobnou stavbu polyfunkčního objektu s veřejnými toaletami a místností s technickým zázemím pro pořadatele kulturních a sportovních akcí, zhruba v místě bývalého DDM. Součástí objektu bude ocelová nezastřešená pergola, ke které bude vysázena vinná réva. Budova bude obložena modřínovým dřevem. Zpevněná plocha u budovy zázemí bude z kamenných kostek. Stávající lavičky budou vyměněny za nový typ z ocelové pásoviny a dřeva. Nově budou lavičky doplněny kolem páteřní cesty alejí, v lesoparku, v ovocném sadu a na skalní vyhlídce. Na jižní terase budou instalována otočná lehátka a piknikové sety, u budovy se zázemím pevná lehátka. Součástí mobiliáře budou nové odpadkové koše, nerezové pítko nebo veřejné grilovací místo s pevným ohništěm a posezením. V lesoparku budou instalovány workoutové prvky z akátového dřeva v podobě kladiny, hrazdy, surfu na pružině a další. V ovocném sadu budou edukativní tabule s tématikou životního prostředí.

  Sadové úpravy

  Sadové úpravy začnou letos, v první etapě revitalizace parku. Celkem zde vznikne edukativní sad, na ploše za zahradami rodinných domů, která bude osázena původními odrůdami ovocných stromů. Plocha bude doplněna o dřevěná mola, určená k posezení a oseta luční travino-bylinnou směsí. Podél plotů bude vysazen keřový pás. U budovy se zázemím budou umístěny vysoké záhony, osázené pestrou skladbou bylin, vysazeny ovocné stromy a javory. U stromů budou umístěné lehátka. Fotbalové hřiště bude upraveno, zatravněno a doplněno o branky a rohové sloupky z akátového dřeva.

  To je stručný popis celkových úprav Hrádku, podrobněji představujeme první etapu, která proběhne v letošním roce.

  REVITALIZACE HRÁDKU, I. ETAPA
  Revitalizace parku v letošním roce, tedy v první etapě, je zaměřena zejména na obnovu zeleně a páteřní cesty, vybudování workoutových prvků z akátového dřeva ve východní části území a instalaci několika durbachitových balvanů na zpevněné ploše s mlatovým povrchem, doplnění laviček a odpadkových košů, úpravu centrální louky i louky pro výběh psů.

  Páteřní cesta

  V celém rozsahu lipové aleje bude vybudována páteřní cesta pro pěší v ose aleje, v délce 643 metrů. Aktuálně vede tato cesta pouze jižním ramenem aleje, u historické bašty z aleje vybočuje a přechází v úzkou, vyšlapanou pěšinu, která zasahuje do kořenového prostoru lip. Nová cesta bude mít mlatový povrch a bude od stávající mírně odkloněná. Kolem cesty bude umístěno 19 nových laviček.

  Lipová alej

  Alej bude v celém rozsahu arboristicky (arboristika – profesionální péče o dřeviny mimo les) ošetřena a doplněna o výsadbu 72 nových lip, náhradou za nutné kácení. To bude provedeno ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Chceme, aby zde byly vysazeny lípy, které byly vypěstovány jako potomci starých památných lip v dlouholetém programu záchrany genofondu památných stromů. (Další podrobnosti ke kácení stromů jsou ve výtahu z odborné a podrobné inventarizace stromů na konci zprávy)

  Sadové úpravy

  Další sadové úpravy také zahrnují kácení odumřelých, neperspektivních, nebezpečných či kompozičně nevhodných dřevin. Špatný zdravotní stav stromů je při poškození kmene, prosychání, odumírání dřeviny. Provozní nebezpečnost dřevin označují arboristé při infekci kmene a kosterních větví dřevokaznými houbami, při výskytu dutin a prasklin. Neperspektivní dřeviny jsou v případě špatného umístění a kompoziční nevhodnosti. V tomto případě jde zejména o výsadbu skupiny habrů, v minulosti nevhodně vysazených do lípového čtyřřadí. Celkem se jedná o 292 stromů a keřů, které nahradí 302 nově vysázených stromů. U větších stromů s širším obvodem kmene bude umístěno zhruba 120 zavlažovacích vaků.

  Louky

  Východní část centrální plochy parku je vymezena jako květnatá louka v rozsahu 3.060 m2. Sečena bude jednou až dvakrát ročně a budou zde pravidelně vysekávané cesty ke kamennému poli. Oseta bude travino-bylinnou směs do sucha, která obsahuje 39 rostlinných druhů a je určena pro slunečná stanoviště na vysýchavých lokalitách.

  Severní část parku v prostoru nad hřbitovní zdí je vyhrazena pro psí loučku. Budou zde vysazeny stromy s podrostem z klasické travino-bylinné louky v rozsahu 732 m2, výsadby v loučce a v lipové aleji budou před poškozením chráněny nízkými plůtky.

  Lesopark

  Západní a východní část lesoparku, kde rostou převážně borovice, bude zachována, ve střední části lesoparku, která je nejvíce proschlá, bude vysázen smíšený porost z přirozené vegetace. Tedy sazenice dubů, javorů, habrů a jeřábů. Kolem workoutových prvků budou vysázeny vzrostlejší stromy, pod nimiž bude travnatá plocha ze směsi určené do polostínu.

  Broukoviště

  Na Hrádku se vyskytuje zvlášť chráněný Zdobenec zelenavý, početné populace Krasce lipového a další druhy hmyzu. V lesoparku pro ně budou zbudovány dvě broukoviště (loggery). Pro zmírnění negativního vlivu revitalizace na zmíněné druhy živočichů budou kmeny a silnější větvě z pokácených lip ponechány v delších kusech a budou použity pro vybudování broukovišť. Budou zde ponechány až do stádia rozpadu.

  KÁCENÍ, VÝTAH Z ODBORNÝCH POSUDKŮ
  Podkladem pro kácení je podrobná inventarizace dřevin, zpracovaná odbornou společností SAFE TREES s.r.o., nazvaná „Projekt péče o stromy 2019,“ jejíž výstupy jsou široké veřejnosti k dispozici na webových stránkách www.stromypodkontrol…

  Byly zpracovány dva biologické posudky lokality Hrádek Ing. Václavem Křivanem z hlediska výskytu zvláště chráněných a významných druhů živočichů.

  Byl zpracován znalecký posudek za účelem posouzení vybraných stromů z hlediska možnosti jejich zachování na stanovišti. Tento znalecký posudek zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. v říjnu 2019.

  Řez stromů bude provádět odborný stromolezec s platným národním nebo evropským certifikátem.

  Na Hrádku dojde k pokácení celkem 292 stromů a následně bude 302 stromů vysázeno. Jedná se o 23 vzrostlých alejových lip, z toho 19 je provozně nebezpečných, které bezprostředně ohrožují život či zdraví osob pohybujících se v parku. Čtyři lípy z výše uvedeného počtu jsou odumřelé. U těchto 23 lip bylo zvoleno jejich pokácení a nahrazení novým mladým stromem – lípou velkolistou zapěstovanou jako alejový strom s korunou nasazenou ve výšce 2 m a s obvodem kmene 16 - 18 cm. Pouze u dvou lip bylo zvoleno sesazení koruny na 5 m torzo, a to z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Tento řez není u ostatních lip preferován, jelikož dochází k tvorbě nestabilní sekundární koruny, perspektiva stromů je krátkodobá a vzhled stromů není uspokojivý. Proto bylo zvoleno kácení a náhrada stromů novou výsadbou. Z mladých alejových lip dojde k pokácení 36 ks, které byly dosazované v pozdějším období a jsou odumřelé. U několika lip byl zjištěn výskyt dřevokazných hub a jejich stav je nutné opětovně posoudit a zvážit, zda jsou provozně bezpečné.

  V případě alejových lip se jedná o stromy s výskytem významných a zvláště chráněných druhů živočichů nebo potenciálně vhodných biotopů, jejichž kácení bude probíhat za dohledu biologického dozoru (zoologa) a dřevo z nich bude použito na výstavbu broukovišť.

  Z kompozičních důvodů a s ohledem na ujmutí nových dosazovaných lip dojde k vykácení stromů rostoucích v jižním rameni aleje. Jedná se o stromy rostoucí na jižní hraně svahu, a to 19 borovic černých, 4 modříny, 3 borovice vejmutovky, 2 duby, 5 borovic lesních, které do aleje druhově ani prostorově nepatří. Dále bude kácena 1 slivoň za zahradami rodinných domů a jedna jedle v křižovatce na ul. Hrádek. Některé z těchto stromů, převážně borovice, rostou nad opěrnou zdí a při její pozdější rekonstrukci může být ohrožena jejich stabilita. Borovice černé jsou v této poloze nestabilní, hrozí vývraty a mimo jiné ubírají prostor pro růst a tvorbu vyvážené koruny alejových lip.

  Další kácené stromy se nachází v lesoparku, kde alej vytváří oblouk a zabíhá do porostu lesního charakteru s převahou borovic. V ohbí aleje a v jeho ochranném pásmu šířky 6 - 10 m bude káceno 30 borovic ve vnitřním pásu kolem aleje, dále menší stromy 6 x jasan, 3 x javor, 3 x akát a 7 x borovice černá ve vnějším pásu aleje a 3 borovice černé rostoucí přímo v oblouku aleje. Uvolní se tím prostor pro růst lip a vynikne kostra historické aleje. Dále bude v tomto prostoru vykáceno dvacet menších habrů, náletových jasanů a lip. V uvolněném prostoru nad historickou baštou nyní rostou dva krásné duby, jimž se uvolní místo pro další růst.

  Nad cestou k Masarykově vyhlídce bude pokáceno 6 akátů a další pak v rámci probírky porostu. Jedná se o náletovou dřevinu. Tyto stromy mají proschlé větve, často zlomené a zavěšené nad cestou, nakloněné kmeny a jsou provozně nebezpečné. V lesoparku bude pokáceno zhruba 81 stromů (modřín, borovice, smrk), z toho je 80 procent suchých a odumřelých. Dále zde bude provedena probírka 30 stromů, zejména borovic, u kterých je snížena mechanická odolnost a hrozí vývrat. Ve východním cípu území v současné době roste statný dub, který má potenciál stát se prostorovou dominantou této části území. V severním rameni aleje a u hřbitovní zdi bude pokáceno několik dalších náletových stromů, které konkurují stávající výsadbě. Jedná se o 2 javory, 1 slivoň, 5 jasanů a 1 borovici černou.

  U všech alejových lip bude proveden zdravotní, bezpečnostní, případně výchovný řez. Většina ze stromů trpí infekcí kmene a kosterních větví, má dutiny v kmeni a je třeba sledovat jejich stav s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti. U části lip bude z bezpečnostních důvodů provedena obvodová redukce koruny ve značném rozsahu. Perspektiva setrvání těchto lip na stanovišti je 5 – 10 let, poté bude třeba přistoupit k jejich pokácení a na jejich místo vysadit nový strom.

  V rámci kácení dojde rovněž k odstranění několika skupin keřů v okolí aleje a náletových dřevin v celkové výměře 416 m2. Vykácením keřů při vstupu do parku se otevře průhled do aleje z Hanělovy ulice.

  Foto bašta: J. Mertl
  - tz -
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pátek 26.2.2021 :
  Z policejního deníku: vloupání do auta; dvě ženy se popraly; opilý cyklista
  Policisté prověřují případ vloupání do zaparkovaného vozu ze středy 24. února v Jihlavě, kdy pachatel vnikl do auta kolem půl deváté dopoledne na parkovišti u obchodu na ulici Jiráskova. Z vozidla VW Passat odcizil kufřík s digitálním multimetrem, nářadím a dalšími věcmi. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a o pachateli a odcizených věcech pátrají. Policisté dále připomínají, že vozidlo není vhodným místem k uložení cenných věcí. V případě, že osádka automobil opustí, neměly by v něm zůstávat mobilní telefony, peněženky, kabelky, notebooky či tablety a zavazadla. Odložené věci ve vozidle se velmi snadno mohou stát cílem pachatele. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v pátek 26.2.2021 :
  V Havlíčkově Brodě se objevila vzácná sova pálená, bohužel se otrávila jedem na myši
  Na Havlíčkobrodsku se po více jak dvaceti letech objevila sova pálená. Bohužel, byla nalezena ve stavu, kdy nemohla létat a než přijeli pracovníci ze záchranné stanice pro ohrožená zvířata z Pavlova u Ledče nad Sázavou, sovička uhynula.
 • Vydáno v pátek 26.2.2021 :
  Ve Sněžném se chystají opravit věž evangelického kostela z devatenáctého století
  Přispět na opravu věže evangelického kostela ve Sněžném na Žďársku se na základě žádosti Českobratrské církve evangelické podané prostřednictvím farního sboru ve Sněžném rozhodli zastupitelé. A to za předpokladu, že se evangelické církvi v letošním roce podaří uspět se svojí žádostí o dotaci od Kraje Vysočina.
 • Vydáno ve čtvrtek 25.2.2021 :
  Generační obměna Dukovan končí, jaderná elektrárna ale bude přesto dál přijímat nové zaměstnance
  Provoz Jaderné elektrárny Dukovany přináší pracovní uplatnění širokému spektru zaměstnanců. Aktuálně v elektrárně pracuje přes 1430 zaměstnanců s technickým i humanitním vzděláním.
 • Vydáno ve čtvrtek 25.2.2021 :
  Policisté hledají zloděje, který v Jihlavě ženě ukradl peněženku a následně použil její platební kartu
  Jihlavští policisté se obracejí na občany s žádostí o spolupráci při prověřování případu odcizení peněženky. Pachatel navíc zneužil odcizené platební karty a platil s nimi v obchodech za nakoupené zboží. Policisté by potřebovali zjistit totožnost muže, který se v lokalitě pohyboval a mohl by tak poskytnout informace důležité pro prověřování případu.
 • Vydáno ve čtvrtek 25.2.2021 :
  Hravé surikaty z táborské zoo si užívaly sněhové hrátky
  Drobné šelmy surikaty patří díky své hravosti a neposednosti k nejoblíbenějším návštěvníkům táborské zoologické zahrady. Děti na nich obdivují, že ani chvíli neposedí na jednom místě. Vášniví fotografové pak oceňují jejich takřka nehybné pózy, díky kterým získají krásnou fotku surikaty i méně nadaní jedinci.
 • Vydáno ve čtvrtek 25.2.2021 :
  Z policejního deníku: krádež věcí za více jak 20 tisíc; muži přišli o peníze, které poslali na účet; vloupání do auta
  Policisté prověřují případ vloupání do rekonstruované budovy, ke kterému došlo na ulici Nábřežní ve Žďáře nad Sázavou. Pachatel v době od pátku 19. února do pondělí 22. února vnikl do vnitřních prostorů objektu, které prohledal a ukradl nářadí v hodnotě přes dvacet tisíc korun. Policisté místo případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve čtvrtek 25.2.2021 :
  Záchranáři řidičku po nehodě u Cetorazu transportovali letecky do Českých Budějovic
  Při dopravní nehodě, která se stala ve čtvrtek 25. února krátce po půl dvanácté dopoledne u obce Cetoraz na Pelhřimovsku, utrpěla zranění jedna osoba.
 • Vydáno ve středu 24.2.2021 :
  Pelhřimovské nemocnici pomohou hasiči na urgentním příjmu, ARO a oddělení tzv. červené COVID zóny
  Pět hasičů bude od čtvrtka 25. února pomáhat v nemocnici v Pelhřimově. Od pondělí 1. března se pak ve dvanáctihodinových směnách bude na odděleních střídat dalších sedm hasičů z Pelhřimova, Humpolce, Pacova a Kamenice nad Lipou na urgentním příjmu, oddělení ARO a odděleních tzv. červené COVID zóny.
 • Vydáno ve středu 24.2.2021 :
  Z policejního deníku: zraněného muže v lese policisté vypátrali; muž porušil domovní svobodu; opilý řidič boural
  V pondělí 22. února krátce před devátou hodinou večer přijali policisté oznámení o jednačtyřicetiletém muži, který si chtěl ublížit a ohrozit se na životě, který měl být v blíže neupřesněné lokalitě v lese u Hodějovic na Pelhřimovsku. "Muž, po kterém policisté začali pátrat, měl u sebe mobilní telefon, hlídka policistů z Pelhřimova, která se nacházela nedaleko místa, kde se měl muž nacházet, na telefon zavolala. Muž hovor přijal a s policisty komunikoval, popsal místo, kde se nachází a uvedl, že si již způsobil řezné poranění ruky. Během pár minut policisté muže nalezli, jak leží u stromu a kolem něj je větší množství krve. Policisté muži poskytli nezbytnou první pomoc, přiložili tlakový obvaz a muže zabalili do termofolie", popsala událost policejní mluvčí Stanislava Rázlová. V tu chvíli již ke zraněnému muži směřovali záchranáři, kteří již byli nedaleko místa, kde muž ležel. Před půl desátou si tak zdravotníci muže převzali do své péče a společně s policisty ho na nosítkách transportovali do sanitky.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  O původu smírčích křížů a kamenů
  O starých křížích se často traduje, že jsou původu cyrilometodějského a že je oba slavní bratři tesali vlastnoručně. Doktor František Přikryl dokonce podle umístění kamenů stanovil trasu obou soluňských bratří.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Táborská fosa si zvyká na neobvyklé zasněžené zimy
  Neobvyklá bílá a hodně studená hmota je kromě jídla jednou z mála věcí, které přimějí samce fosy madagaskarské Masotru k tomu, aby z výšin stromů slezl dolů na zemi. Většinu dne totiž tráví vysoko ve větvích, jak je ostatně zvyklý ze své původní domoviny – ostrova Madagaskar. Na co naopak zvyklý není, jsou přívaly sněhu a teploty hluboko pod nulou.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Jihlavský magistrát bude za svatby v nestandardních dnech a časech vybírat peníze
  Jihlavští radní stanovili den a místa bezplatných obřadů a schválili platby za mimořádné obřady. Nově stanovený poplatek by měl částečně kompenzovat náklady na zajištění obřadu např. mimo radnici nebo v nestandardních dnech a časech. Usnesením rady jsou pro slavnostní obřady uzavírání manželství a vstupu do registrovaného partnerství stanoveny v budově jihlavského magistrátu obřadní síně na adrese Masarykovo náměstí 97/1. Jako den pro obřady je stanoven pátek v časovém rozmezí od 11 do 13 hodin.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Na silnicích prvních tříd je letos více výtluků, nejvíce na Havlíčkobrodsku
  Po mírných zimách v několika předchozích letech má ta letošních obvyklý charakter. Bohužel silné mrazy, kolísání teplot i několik desítek stupňů Celsia a celkově vyšší úhrn sněhových a dešťových srážek, než na které jsme si již zvykli, nesvědčí konstrukcím komunikací. Těm nevadí ani tak nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, jako právě střídání arktických teplot s těmi jarními.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Z policejního deníku: zloděj se vloupal do náklaďáku; rvačka na jihlavském náměstí; poškození skleníků
  Policisté pátrají po pachateli, který se od ranních sobotních hodin 20. února dopoledne následujícího dne v ulici Nádražní v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vloupal do zaparkovaného nákladního auta Scania. Vandal rozbil okno u dveří a vzal mj. palubní kameru, platební kartu a mobilní telefon, čímž způsobil škodu přes 20 tisíc korun. Policisté ze Světlé nad Sázavou případ prověřují pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Barokní kaple v Jihlavě - Hosově bude osvětlená
  Barokní kaple svaté Rodiny v Jihlavě - Hosově bude osvětlená. Zastupitelé schválili uvolnění 50 tisíc korun z loni uspořených peněz při výstavbě parkoviště v ulici Nad Plovárnou. Uvedl to mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  Při ranních nehodách na Vysočině utrpěli zranění čtyři lidé, zraněné dítě dostalo od hasičů dráčka Záchranáčka
  Hasiči na Vysočině - na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku - zasahovali ráno u dvou dopravních nehod, které se staly jen pár minut po sobě. Při havárkách utrpěli zranění čtyři lidé.
 • Vydáno v úterý 23.2.2021 :
  V Dešově shořela stodola, příčina požáru je v šetření
  V Dešově u Moravských Budějovic na Třebíčsku vzplála v úterý 23. února ráno v pět hodin stodola. Nikdo nebyl zraněn.
 • Vydáno v pondělí 22.2.2021 :
  Karel Havlíček Borovský letos oslaví 200. výročí narození, město i další instituce připravují doprovodný program
  Letošní rok se v Havlíčkově Brodě ponese v duchu oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (31. října 1821 Havlíčkova Borová – 29. července 1856 Praha), který je s městem úzce spjat nejen svým jménem. Pokud to dovolí epidemiologická situace, od května budou v průběhu celého roku probíhat k tomuto výročí doprovodné akce.
 • Vydáno v pondělí 22.2.2021 :
  Manželé Medunovi oslavili na jihlavské radnici zlatou svatbu
  František s Evou se brali 20. února 1971. Symbolickým obřadem je při zlaté svatbě provedl zastupitel Miroslav Tomanec. Františka a Evu spojila společná vášeň – sport. Poznali se v bývalé TJ Modeta, kde oba hráli závodně volejbal. Své ano si řekli až po šestileté známosti a tento víkend – po společných padesáti letech, si svůj velký den opět připomněli při zlaté svatbě na jihlavské radnici.
Další články vydané ve dnech 12. 2. 2021 - 27. 2. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 2. 2021 - Boj se Zlem? Ano, ale jeho zbraněmi nelze. Proto nemůže fungovat demokracie!

17. 2. 2021 - Jak se o velkém předvelikonočním půstu postili patroni naší vlasti?

3. 2. 2021 - Svatý Blažej, patron domácích zvířat, lékařů a léčitelů. Ale i náš ochránce před sanitární diktaturou!

29. 1. 2021 - Čeho se nejvíce bojíš, to tě také zcela jistě potká. Ale také naopak!

28. 1. 2021 - Imunita i vůči covidu souvisí s vitaminy D a B3!

18. 1. 2021 - Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

13. 1. 2021 - Je nejvyšší čas se začít učit radikálnímu konservatismu: Tedy, jak se léčit sami a bez lékařů!

8. 1. 2021 - Jak může rozumný člověk věřit vědcům, kteří sami vyznávají nesmyslné bludy?

7. 1. 2021 - Gulagy a koncentráky vždy začínají prvním dobrovolným odevzdáním částečky vlastní svobody!

1. 1. 2021 - K novému roku 2021: Nikoho nenuťme činit to, k čemu nechceme být někým nuceni my sami!


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...