Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8870 dnů

Dnes je pátek 22. leden
(9. leden církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 22. 1.:
Středa po neděli druhé po Zjevení Páně Sv. Vincence a Anastazia, mučedníků
 • 30.12.2020:
  Zaniklé vesnice v okolí Velkého Meziříčí
  Nejstarší doklady o existenci mnoha osad na jih od dnešního Velkého Meziříčí máme již z roku 1104 z nadační listiny třebíčského kláštera. První zmínky o Meziříčí a ostatních osadách v jeho okolí však nacházíme až v dokumentech pozdějších. Důležitým pramenem o převodech majetku z důvodu dědictví, prodeje apod. jsou Moravské zemské desky. Další informace můžeme nalézt v matrikách, kronikách, urbářích a mapách.
  V průběhu věků některé vesnice zanikly, a to především z důvodů, že se přes ně přehnala válečná vřava (husitské války, třicetiletá válka), nebo je kosily epidemie, především mor. Další příčinou zániku vsí bylo zběhnutí poddaných či přesunutí osady na jiné místo. V jiných případech došlo k tomu, že po určitý čas byla vesnice pustá, ale potom znovu osedlá (např. Svařenov, Pohořílky). S nejvyšším počtem zaniklých osad se setkáváme v 15. a 16. století. Tento trend byl patrný v celé Evropě.

  Výčet zaniklých vsí v našem okolí nikdy nemůže být úplný, proto se tato stat' pouze snaží připomenout názvy některých většinou již dávno zapomenutých vesnic a dostupná fakta o jejich existenci.
  K roku 1104 byla darována třebíčskému klášteru jako nejsevernější osada Dobrutoys na území dnešního Budišova. Roku 1115 v opisu Kosmovy kroniky české je rovněž připsána zmínka o vsi Dobrutoys, pozdější Dobrutovice, ležící mezi dnešním Budišovem a Spáleným dvorem. Na starých mapách lze nalézt trat' s názvem Dobrutovice.
  Z výčtu obcí darovaných roku 1104 třebíčskému klášteru zanikly ještě například Klilohovice, Kvasovice, Hošťálkovice, Malešovice, Hrděbořice, Brod, Nemojovice a jiné, jejichž poloha je dnes neznámá. Ostatní zaniklé obce náležející původně k třebíčskému klášteru lze lokalizovat: Zašov zanikl u Rapotic, Rakovo zaniklo u Okarce, Radmíř stával u Koněšína, kde se nachází trat' „V Radměřicích". Osada Křížanov se rovněž uvádí k roku 1104 a stávala mezi Budíkovicemi a Okřešicemi v trati dosud zvané „na Křížanově". Osada Bor zanikla mezi Rudíkovem a Trnavou, kde se u silnice č. 360 nacházejí rybníky Velký Bor a Malý Bor a rozsáhlá trat' „V boře" jižně od Přeckova, která je pod tímto názvem uvedena např. ve III. vojenském mapování z druhé poloviny 19. století.

  U Rudíkova zanikl Chroustov, kde se nachází stejnojmenná trat'. Osada se připomíná v létech 1366 – 1447.
  Ostrožnice se zřejmě nacházela u Přeckova. Roku 1464 ji totiž držel Pavlík z Přeckova.
  Další zaniklá osada se jmenovala Benedín. Stával u Oslavičky, kde je dosud trat' „Pod Benedínem". Ves Benedín s tvrzí, mlýnem a dvorem měla vlastní vladycký rod z Benedína. Ves se připomíná od roku 1376, kdy byl majitelem osady vladyka Matějek z Benedína, jehož majetky později zdědil jeho bratr Zdich. Obec byla v době husitských válek pravděpodobně rozbořena. V roce 1481 byla pustá osada koupena Mikulášem Oslavickým z Jemničky. Blízký rybník se dodnes jmenuje Benetínský nebo Benedínský. Dnešní název Ovčírna pochází z doby, kdy tam byl hospodářský dvůr, kde se chovalo až několik set ovcí. V nejstarších matrikách obce Rudíkov se nachází několik zmínek o ovčácích z Benedína.
  Poblíž Mostišť se nacházely dnes zaniklé osady Jesenov, který je zmíněn jako pustý už v roce 1370, a Mrhov, který se jako ves uvádí v létech 1376 - 1565.
  U Martinic zanikly Martiničky, které s nimi v podstatě splynuly.
  Osada s názvem Malá Lhotka stávala u Petrávče. Roku 1456 již byla pustá.
  Po vsi Nesměř nebo Nesmíř zůstala samota ve stejnojmenném údolí Oslavy. Písemné zprávy o osadě jsou mezi lety 1376 – 1490. Po tomto datu se už v pramenech neobjevuje a zanikla patrně během 16. století.
  Ulička (Tassendorf) zanikla u Tasova.
  Otěchleby stávaly v trati Hadinka nedaleko Jestřebí u Velké Bíteše, kde jsou zbytky staveb zvané „Dvořiště". Pozemky zaniklé dědiny byly přiděleny obci Březské a Nebštychu (Nové Sady) a větší podíl připadl ke dvoru v Jestřebí. Ves se poprvé uvádí roku 1349. Roku 1354 je zmíněn Ocman z Otěchleb. Jan z Bezděkova a z Otěchleb prodal roku 1490 dvůr Otěchlebský. V roce 1512 je vklad pustého dvora Otěchleby. Ves zanikla patrně koncem 15. století a na pustých pozemcích byly zřízeny dvory, jak tomu nasvědčuje vklad trhové smlouvy o statek Náměšťský roku 1629, kde se jmenují v Otěchlebích tři dvory.
  Ves Starý Rousměrov je k roku 1483 veden v urbáři žďárském. Pustým se uvádí v létech 1560 – 1562. Při vkladu statku žďárského roku 1617 byl osazen. Obnovená vesnice však byla postavena na novém místě. Starý Rousměrov stával v lese zvaném Nivky.
  Laštovičky vznikly parcelací dvora roku 1786. Původně zde stávala osada Suk, která zpustla, nově osazena se jmenovala Nový Rousměrov, který byl k roku 1669 rovněž pustý. Ještě ve III. vojenském mapování můžeme identifikovat název Suk a blízký vrch Suky 583 m.n.m.
  Světlá stávala mezi Chlumkem a Meziříčkem, kde je polní trat' „na Světlých". Jako ves se uvádí roku 1556, od roku 1557 pak jako ves pustá.
  Žďárná byla dle urbáře z roku 1585 pustá. Na místě této zaniklé vesnice byl roku 1838 založen Geršov.
  Pohořílky také na čas zpustly: poprvé se připomínají jako osedlé roku 1376, potom k roku 1609 jako pusté a 1680 znovu osedlé, patřící ke Stránecké Zhoři.
  Svařenov – roku 1491 bylo ve vsi 5 a ¾ lánu, které získal Vávra z Bystřice od Jiříka z Všeborova. Pustým se uvádí v létech 1156 – 1591.
  Starý Telečkov náležel roku 1370 ke zboží hradu Mostic a v letech 1146 – 1670 hradu Meziříčí. Koncem 17. století musel být pustý, protože nynější osada s názvem Starý Telečkov vznikla roku 1780 z rozparcelovaného panského dvora.
  Hojšiny: pustá ves „na Hojšinách" se roku 1480 připomíná u Horních Borů.
  Loučky zanikly jižně od Křižanova – roku 1546 již byly pusté. Dodnes chodí křižanovští na procházku „do Louček" k Loučskému rybníku.
  U Bobrové zpustla ves Břidla, o níž je zmínka z roku 1436.
  U Březejce v lokalitě Chlostov zanikla vesnice Chlístov, která se roku 1552 uvádí již jako pustá.
  V trati „v Kyjovech" u Ronova poblíž (Nového) Ořechova zanikla vesnice Kyjov. Na místě Jakubovického dvora stávaly Jakubovice, analogicky na místě Křeptovského dvora bývala vesnice Křeptov. Zaniklá obec Rohy se nacházela u Heřmanova.
  Ves Kosovy stávala u Pikárce, kde se po ní zachoval název polní trati. Připomíná se roku 1393, kdy byla přifařena do Křižanova. Ve smlouvě o prodeji moraveckého statku z roku 1595 je již uvedena jako pustá.
  Urbanice stávaly mezi Vídní a Dobrou Vodou v trati Urbanice a náležely žďárskému klášteru. K roku 1487 byly pusté. Více o Urbanicích v článku Ing. Karla Hromka v tomto čísle Velkomeziříčska.
  Ves Zahradiště zanikla před rokem 1503 a roku 1552 byla obnovena. Je pravděpodobné, že se jedná jen o přeložení sídla, neboť východně od nynějších Nových Zahradišť je polní trat' zvaná Staré Zahradiště.
  Vesnice Vetla se k roku 1439 uvádí jako pustá. Stávala mezi Vatínem a Žďárem nad Sázavou v lokalitě zvané Vetly.
  Roku 1640 je zmiňována pustá Víska u Bohdalova při prodeji kučerovského statku.

  Prameny: Nekuda, V. 1961. Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno: Krajské nakladatelství v Brně 1961. 232 s., Hosák, L. 1938. Historický místopis země Moravskoslezské. 2. vydání. Praha: Academia 2004. 1144 s., Matriky obcí, Mapy III. vojenského mapování

  Helena Švecová

  Zaniklá ves Urbanice
  O její přesnou lokalizaci se zasloužila náhoda: v roce 1985 při provádění meliorací u Dobré Vody byl drenážním strojem překopán kamenný základ domu a kamenem roubená studna ze zaniklé vsi Urbanice. Do té doby nikdo ze současníků nevěděl, kde se obec, z níž se zachoval pouze název, přesně nacházela. Zastupitelstvo Dobré Vody v roce 2006 rozhodlo, že označí prostor, kde se nacházely středověké Urbanice, pamětním kamenem. Na památku dávné vsi a jejích obyvatel byl u mistra Štoksy z Oslavice objednán pamětní kámen z amfibolitu, který byl slavnostně odhalen 14. září 2008. Na kameni je nápis: „Památce obyvatel zaniklé vsi Urbanice, která stávala v těchto místech ve 13. – 15. století." Úpravu okolí památníku provedli obyvatelé Dobré Vody. V den slavnosti vyšel průvod ve 13 hodin z Dobré Vody. Po uvítání starostkou Marií Žejškovou přednesl projev autor scénáře slavnosti Karel Hromek.

  Obsahem sdělení byla historická fakta o zaniklé vsi Urbanice:
  Vesnici Urbanice založil žďárský klášter někdy koncem 13. století. Usadil zde své lidi, aby pro něj vzdělávali zdejší půdu. Byla to obrovská práce: bez jakékoliv mechanizace snad jen s pomocí tažných zvířat vymýtit les, vybrat kameny, zorat půdu a zasít ji. Chudá sklizeň se sklízela za pomoci srpů. Kdo byli první obyvatelé Urbanic? Byli to lidé z okolí, nebo ze vzdálenějších krajů? Nevíme přesně ani to, kolik zde bylo domů. Byly totiž většinou ze dřeva a nezachovalo se z nich nic. Urbanice pro svou vrchnost nepředstavovaly žádný velký zdroj příjmů, proto o nich klášterní urbáře mlčí. Víme jen, že urbaničtí poddaní museli mimo svých dalších feudálních povinností odvádět klášteru vosk na výrobu svíček. Nakonec zde v roce 1486 zbyly jen dva domy a zřejmě už byly opuštěné, neboť se o jejich pozemky v Urbanickém žlebě svářili Dobrovodští s Vídeňskými. Tento spor se dostal až před úředníky brněnského práva, kteří konstatovali, že dožívající ves, která odedávna patřila žďárskému klášteru, náleží ke křižanovskému panství, které tehdy vlastnili páni z Pernštejna, a že vídeňští k ní žádného práva nemají. Při té příležitosti brněnský soud rozhodl, že poddanské dávky vosku mají držitelé urbanických pozemků odvádět nové křižanovské vrchnosti. A jak se tehdy včelí vosk získával? Chov včel ještě neexistoval. Vosk a med se získával tzv. brtnictvím. Brtníci byli lidé, kteří vyhledávali staré stromy, v jejich dutinách žily divoké včely. V období, kdy končila hlavní snůška medu, tito staří včelaři šplhali po stromech, vybírali z dutin stromů včelí plásty i se včelami a medem do pytlů. Včely potom v pytlích utopili, vyndali plásty, které rozmačkali a získali z nich med. Ten museli přecedit přes řídké plachetky, neboť obsahovaly i vosk. Vosk potom vytavili v nádobách, opět přecedili, aby se oddělila papírovina včelích plástů a získaný čistý vosk prodali držitelům urbanických pozemků, kteří jej odnesli bud' klášteru nebo na správu pernštejnských panství do Křižanova. Nakonec někdy koncem 15. století po dvou stech letech existence zmizely i dva poslední urbanické domky z povrchu země a v těchto místech byly podle tehdejšího obyčeje založeny pány z Pernštejna Urbanické rybníky.

  Po odhalení pamětního kamene následovalo jeho požehnání křižanovským farářem Tomášem Holcnerem s modlitbou za zemřelé obyvatele Urbanic. Poté pronesl krátký projev Ing. Jan Kasal za současné žďárské občany a jejich jménem zapálil u pamětního kamene velkou voskovou svíci. Následovalo Schubertovo Ave Maria v podání Márinky Ambrožové za doprovodu paní učitelky Němcové. Na závěr byla předvedena scénka o založení Dobré Vody a Urbanic, k níž napsal scénář Karel Hromek. Slavnostní setkání zakončila hudba a předání malých pozorností pro účastníky.

  Každoroční putování z Dobré Vody k pamětnímu kameni v Urbanicích a projev úcty k jejich dávným obyvatelům se stalo již tradicí.

  Foto: Zuzana Najtová, zaniklá ves Urbanice

  Karel HROMEK, Křižanov
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Česká centra o vědě, tentokráte s výročím Čapkovy hry R.U.R
  V pondělí 25. ledna uběhne přesně 100 let od prvního uvedení Čapkovy hry R.U.R. Téma „robotizace“, které v posledních letech stále více nabývá na síle, akcentují také Česká centra. Větší část aktivit organizují přímo na centrech v zahraničí, v Kyjevě, Varšavě, Madridu, Moskvě, Milánu, Tokiu. Navíc budou Česká centra partnerem dvou zajímavě koncipovaných tematických projektů. Konkrétně se jedná o Institut umění – Divadelní ústav, který je hlavním organizátorem Mezinárodní teatrologické konference - a Švandovo divadlo, které připravuje uvedení „hry psané robotem“. V obou případech Česká centra spolupracují v rámci zajištění zahraniční on-line prezentace.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Z policejního deníku: krádež kočárku; krádež nářadí z auta v Radošově za sto tisíc, řidička při nehodě utrpěla zranění
  Neznámý zloděj z domu na ulici Bezručova v Havlíčkově Brodě ukradl v úterý 19. ledna v době mezi jednou a půl třetí odpoledne dětský kočárek. Pachatel ze suterénu domu vzal volně odložený sportovní kočárek šedé barvy, čímž majiteli způsobil škodu přes tři tisíce korun. Policisté případ prošetřují jako přestupek proti majetku a po pachateli pátrají. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Táborská zoologická zahrada se rozrostla o tři mláďata emu hnědého, další vejce jsou v líhni
  Jednou z mála radostí těchto dnů jsou v táborské zoologické zahradě, která stále zůstává nuceně uzavřená pro veřejnost, jsou nově narozená mláďata. Po jehněti ovce kamerunské se nyní ošetřovatelé těší hned z trojice nově narozených mláďat emu hnědého. Tento počet však nemusí být konečný, další vejce totiž zůstávají v inkubátoru.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Na Hrádku v Třebíči zůstane alej, přibudou stromy, workout, květnaté a bylinné louky, broukoviště i veřejný gril
  Městský park Hrádek je oblíbeným výletním místem jak návštěvníků Třebíče, tak i vyhledávaným odpočinkovým místem Třebíčanů. Název parku je odvozen od zříceniny středověké bašty v jihovýchodní části Hrádku. Stav parku se už několik desítek let nezměnil, a to se odráží na stavu cest, veřejného osvětlení i mobiliáře, které jsou za hranicí své životnosti. Kůrovec a dlouhotrvající sucho zase zapříčinily úhyn a živoření mnoha stromů. V letošním roce začne rozsáhlá revitalizace parku, která bude prováděna v několika etapách. Jejím cílem je obnovení kvality a síly parku jako veřejného prostoru, plného zeleně.
 • Vydáno v pátek 22.1.2021 :
  Na Vysočině se loni vyhlašovalo méně pátrání; policisté často pátrají po dětech, které utíkají z výchovných ústavních zařízení
  V současné době pátrají policisté v Kraji Vysočina po 174 osobách. Z tohoto počtu je v 19 případech osoba pohřešovaná, po 16 osobách pátráme v souvislosti s dodáním do výkonu trestu odnětí svobody a v případě 28 osob v pátrání jde o děti se soudně nařízenou ústavní výchovou. V 21 případech policisté pátrají po pobytu osoby. Zbývající osoby jsou hledány na základě soudně vydaných příkazů k zatčení nebo souhlasů se zadržením osoby podezřelé, vydaných státním zástupcem.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Drážní objekt v Rozsochách, jenž sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna, je kulturní památka
  Areál železniční stanice Rozsochy na lokální trati Žďár nad Sázavou – Tišnov se rozkládá přibližně dva kilometry severně od středu stejnojmenné obce. Kulturní památkou byl prohlášen tzv. vedlejší drážní objekt, jenž v době svého vzniku sloužil jako veřejné toalety, lampárna, sklad a prádelna. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélného půdorysu se sedlovou střechou, která vznikla v letech 1903 – 1904. Stavba je charakteristická celou řadou kvalitně provedených architektonických detailů.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Agresivní muž na Jihlavsku ohrožoval svou partnerku, skončil v policejní cele
  Ze spáchání dvou trestných činů byl obviněn agresivní muž, který se choval násilně vůči své partnerce. O uplynulém víkendu se dostal po vyražení dveří do domu, kde ženu napadal a vzal jí mobilní telefon. Policisté opilého muže dopadli a skončil s pouty na rukou. V sobotu 16. ledna přijali policisté po páté hodině večer oznámení o muži, který v obci na Jihlavsku napadl svoji partnerku a vzal jí mobilní telefon. Z místa poté odešel.
 • Vydáno ve čtvrtek 21.1.2021 :
  Z policejního deníku: žena a muž putovali do vězení; poslal peníze, zboží nedostal; řidiči pod vlivem drog
  Policisté ve Velkém Meziříčí středu 20. ledna vypátrali v rámci obchůzkové služby osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Čtyřiadvacetiletou ženu ze Žďárska, na kterou byl vydaný příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vypátrala hlídka kolem deváté hodiny ráno v obci nedaleko Velkého Meziříčí. Ženu policisté zadrželi a po provedení potřebných úkonů ji eskortovali do věznice. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Kovárna z poloviny devatenáctého století ve Věžnici byla prohlášena za kulturní památku
  Bývalá kovárna ve Věžnici na Havlíčkobrodsku č. p. 94 byla prohlášena za národní kulturní památku. Kovárna je přízemní zděnou a částečně podsklepenou stavbou obdélného půdorysu. Vznikla po roce 1850 jako obecní sýpka, v roce 1879 byla upravena na školní třídu a byt učitele, od roku 1894 sloužila nejen pro bydlení, ale i jako kovárna. Objekt plnil také funkci zvoničky v podobě sanktusníku umístěného na vrcholu střechy. Stavebník ani stavitel není znám.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Na Vysočině v současnosti probíhá výstavba obchvatu Havlíčkova Brodu a Osové Bítýšky
  Na Vysočině je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR 427 kilometrů silnici I. tříd, přičemž nejdelší úseky jsou v okrese Havlíčkův Brod (111 km) a okrese Žďár nad Sázavou (105 km). Ve dvou zmiňovaných bývalých okresech se tak nachází polovina silniční sítě I. tříd v kraji. V roce 2020 bylo opraveno 26,2 km silnic, byla provedena rekonstrukce několik propustků nebo úprava tělesa komunikace sil. I/19 za celkem více jak 270 milionů korun bez DPH.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Opilý muž ohrožoval v Jihlavě na ulici Tyršova ženu, policisté žádají svědky o pomoc
  Jihlavští kriminalisté se obracejí na svědky napadení, ke kterému došlo tento týden v Jihlavě na ulici Tyršova. Muž ohrožoval svoji známou, přičemž měl u sebe nůž. Přivolaní policisté ho zadrželi a vzhledem k jeho opilosti skončil na záchytce, muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Žádáme, aby se přihlásili svědci, kteří konflikt viděli a mohli by poskytnout informace o samotném průběhu napadení, nebo situaci, která mu předcházela. Žádáme občany, kteří tento týden v pondělí 18. ledna viděli kolem deváté hodiny dopoledne na ulici Tyršova v Jihlavě muže napadajícího ženu, aby se policistům přihlásili na tísňové lince 158.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Dvaatřicetiletý řidič se po dálnici D1 na Vysočině řítil rychlostí 198 kilometrů v hodině
  I když v našem kraji v těchto dnech klimatické podmínky ovlivňují sjízdnost komunikací a my opakovaně apelujeme na řidiče, aby jezdili opatrně a zbytečně neriskovali, někteří řidiči si s dodržováním nejvyšší povolené rychlosti hlavu nelámou. Výrazné překročení nejvyšší povolené rychlosti na dálnici D1 zjistili v úterý 19. ledna odpoledne u řidiče osobního vozu policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Z policejního deníku: sprejer řádil v Krucemburku; krádež věcí z auta v Jihlavě
  Policisté pátrají po pachateli, který v noci ze soboty 16. ledna do desáté hodiny dopoledne následujícího dne na ulici Tkalcovská v Krucemburku na Havlíčkobrodsku posprejoval budovu. Pachatel zde nasprejoval černé nápisy a majiteli tak způsobil škodu kolem deseti tisíc korun. Policisté z Chotěboře případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno ve středu 20.1.2021 :
  Naučná stezka kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou bude do podzimu opravena
  Na jaře začne revitalizace deset let staré naučné stezky vedoucí kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou. Dokončena by mohla být už v říjnu. Generální opravu původně bezbariérové trasy s dřevěnými povalovými chodníčky a vyhlídkami, mlatovými cestami a mobiliářem provede pražská firma Green Project za asi pět a půl milionu korun, přičemž výstavbu nových stezek na původních základech z pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů podpoří dotace.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Kriminalita se na Vysočině loni snížila; objasněnost v regionu přesáhla 64 procent
  V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 4 835 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 703 trestných činů méně. Meziročně jde o pokles nápadu trestné činnosti o 12,7 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 103 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 64,2 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 403 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 506 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 773 osob.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Bývala poštovní stanice ve Stonařově postavená v roce 1750 byla prohlášena za kulturní památku
  Bývalá poštovní stanice čp. 17 ve Stonařově na Jihlavsku, která stojí v centru obce na severozápadním nároží návsi při císařské silnici z Jihlavy do Znojma, byla prohlášena za kulturní památku. Stanice po svém uvedení do provozu v roce 1750 představovala hlavní poštovní a dopravní tah z Prahy do Vídně. Trojkřídlá budova byla součástí rozsáhlého areálu s uzavřeným dvorem, který plnil také funkci přepřahací a mýtné stanice. Hospodářské budovy - stáje, kočárovna a stodoly se do dnešních dnů nedochovaly.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Předporodní kurzy v havlíčkobrodské nemocnici on-line, k tomu osobní konzultace a emailová poradna pro nastávající maminky
  Předporodní kurzy pro nastávající maminky a jejich partnery v nemocnici v Havlíčkově Brodě jsou z důvodů aktuální epidemiologické situace pozastaveny. Nyní personál umožní maminkám kurzy on-line a zdarma. Kromě toho mohou rodičky využít také individuální konzultace či online poradny přes email. Nastávající maminky tak mají hned tři možnosti jak konzultovat cokoliv stran těhotenství a porodu v havlíčkobrodské nemocnici.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Z policejního deníku: cyklista se při nehodě zranil; hledaný muž skončil ve vězení; krádež čtyřiceti litrů nafty
  V pondělí 18. ledna se u obce Příštpo na Třebíčsku zranil při havárii cyklista. Kolem sedmé hodiny ráno jel třiašedesátiletý muž na jízdním kole po silnici ve směru od obce, při odbočování na účelovou komunikaci vedoucí na zasněžené vozovce havaroval. Při nehodě se zranil a záchranáři jej převezli do třebíčské nemocnice na ošetření. Policisté u cyklisty provedenou dechovou zkouškou požití alkoholu vyloučili. Nehodu policisté šetří. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Místo narození: sanitka číslo 260
  Pamatujete si na malého Viktora, první miminko naší záchranky roku 2021? Tak právě ten má od včerejška svého sanitkového "brášku". Těhotnou maminku ze Žďárska zaskočily cestou do porodnice na kontrolu silné kontrakce a proto byli s partnerem nuceni zastavit a přivolat si na pomoc záchrannou službu. Během transportu však kontrakce ještě zesílily a záchranářům RZP Velká Bíteš bylo jasné, že do porodnice dojet nestihnou.
 • Vydáno v úterý 19.1.2021 :
  Kaple svatého Huberta vyhrála v soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici
  V soutěži O nejhezčí turistickou pohlednici, vizitku, deník a kalendářík zvítězila pohlednice s názvem Kaple svatého Huberta, která stojí nedaleko zámku Lednice od autora Ladislava Rennera. Hodnocení proběhlo pelhřimovském Muzeum rekordů a kuriozit. Uvedl to Miroslav Marek z agentury Dobrý den v Pelhřimově.
Další články vydané ve dnech 7. 1. 2021 - 22. 1. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
18. 1. 2021 - Svatou zázračnou vodu může mít každého 18. a 19. ledna doma každý z nás!

13. 1. 2021 - Je nejvyšší čas se začít učit radikálnímu konservatismu: Tedy, jak se léčit sami a bez lékařů!

8. 1. 2021 - Jak může rozumný člověk věřit vědcům, kteří sami vyznávají nesmyslné bludy?

7. 1. 2021 - Gulagy a koncentráky vždy začínají prvním dobrovolným odevzdáním částečky vlastní svobody!

1. 1. 2021 - K novému roku 2021: Nikoho nenuťme činit to, k čemu nechceme být někým nuceni my sami!

26. 12. 2020 - Neomylnou předzvěstí kamenování je, když si dav před Pravdou s křikem zacpává uši.

25. 12. 2020 - Využijme moci Slova!

20. 12. 2020 - Co vlastně byla Betlémská hvězda? Rozhodně ne to, co si myslíme!

20. 12. 2020 - Co bylo, bylo. Nyní vykročme na zcela nové cesty – je to jen k našemu prospěchu!

14. 12. 2020 - Dávný předvánoční rozhovor s Oldou Říhou: Zapomenout na všední skuhrání…


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

- O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...